La legislació laboral és molt canviant, requerint a les empreses un esforç permanent per estar actualitzades.
En el nostre despatx, el nostre personal especialitzat s'encarregarà de la gestió i assessorament en l'àmbit de la jurisdicció social, orientant als nostres clients sobre la modalitat de contractació que més els convé, ajudes i subvencions, confecció de les nòmines del personal, liquidacions de la Seguretat Social i assistència davant la inspecció laboral.

L'estructura del nostre despatx permet que puguem abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l'experiència i la prudència que ens caracteritza, per oferir al client el que més li convé a cada moment.

Serveis

 • Altes, baixes i modificacions d'afiliació de treballadors mitjançant SITSTEM@ RED.
 • Confecció de contractes, pròrrogues, tramitació dels mateixos així com l'estudi de la millor opció, presentació a través de Contrat@.
 • Confecció de nòmines d'acord al conveni aplicable i a les instruccions de l'Empresa – Client.
 • Confecció de liquidacions i quitances de retribucions de treballadors.
 • Redacció i confecció de documents disciplinaris i acomiadaments.
 • Presentació telemàtica, de certificats d'empresa al finalitzar relació laboral a mitjançant CERTIFIC@DOS i certificats de maternitat - paternitat mitjançant SITEM@ RED.
 • Elaboració de resums mensuals, costos salarials.
 • Confecció dels butlletins de cotització a la Seguretat Social mensual, liquidacions complementàries de vacances, endarreriments,etc.. mitjançant WINSUITE32 i properament mitjançant el PROJECTE CRET@ - SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA.
 • Regularització trimestral de l'IRPF, d'acord a les retribucions fixes i variables del treball.
 • Elaboració trimestral de l'IRPF Model 111, resum anual de l'IRPF Model 190 i Certificats de Renda.
 • Gestió de baixes laborals per malaltia.
 • Gestió parts d'Accident mitjançant DELT@
 • Seguiment de tota la normativa aplicable a l'empresa.
 • Estudi i presentació davant l' Inss de prestacions per Jubilació, Viduïtat, Orfandat, Maternitat i Paternitat, invalidesa.
 • Sol·licitud d'ajornament de pagament de quotes de la Seguretat Social.
 • Tràmit d'altes d'empreses davant l'organisme de la TGSS o SISTEM@ RED.
 • Tràmit d'altes, baixes i modificacions en els diferents Règims Especials de la Seguretat Social: autònoms (RETA), empleades de la llar, representants de comerç, artistes, sector agrari... etc.
 • Disposem d'un extens grup de col·laboradors externs per completar el nostre assessorament i servei, tals com a Empreses de Formació a distància (CONTRACTES FORMATIUS-APRENENTATGE), Empreses dedicades a la Prevenció de Riscos Laborals, Empreses dedicades a la Formació dels treballadors i col·laboradores de la Fundació Tripartida, oferint cursos bonificats.
 • A més comptem amb els serveis de diversos lletrats especialistes en MATÈRIA JURIDIC – LABORAL.

 Col.legi gestors Catalunya

Núm. Col·legiat: 1865

 Col·legi d'Administradors de Finques

Núm. Col·legiat: 4806

 Col·legi Economistes de Catalunya

Núm. Col·legiat: 7532

 AECE

Núm. Col·legiat: 4738

Col·legi d'enginyers

Núm. Col·legiat: 20210