A Eurogest Assessors ens encarreguem de l'assessorament i fiscalitat en matèria de successions. Aquest tema ve lligat a la pèrdua d'un ésser proper, cosa que ho fa un assumpte gens agradable. Malgrat això, és important conèixer que ens correspon de l'herència, quantificar-la i liquidar l'impost sobre successions i donacions.
Assessorem, tant jurídica com fiscalment, en el compliment òptim dels tràmits i impostos relacionats amb successions i donacions, donada la problemàtica que freqüentment els envolta.

Els nostres serveis permeten tramitar ràpida i eficaçment tant herències de persones mortes, com la realització de donacions, elaborant un estudi de totes les possibles implicacions en les quals es pugui incórrer.

Així mateix, ens ocupem d'obtenir i gestionar tota la documentació requerida perquè la liquidació de l'Impost de Successions i la seva posterior inscripció en els Registres Públics es realitzi amb la màxima celeritat:

  • Obtenció de Certificat de Defunció.
  • Obtenció de Certificat d'Últimes Voluntats.
  • Obtenció del Certificat del Registre General de Contractes d'Assegurances de cobertura de defunció.
  • Una vegada determinats els béns hereditaris, es procedeix a acceptar i repartir la massa hereditària mitjançant l'otorgament davant Notari d'escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'herències.
  • Liquidació de l'Impost de Successions.
  • Inscripció en els Registres Públics.

Elaborem planificacions fiscals hereditàries per a empresaris, professionals i persones físiques, realitzant un estudi per a la possible aplicació de les bonificacions existents en l'Impost de Successions de la corresponent Comunitat Autònoma.

 Col.legi gestors Catalunya

Núm. Col·legiat: 1865

 Col·legi d'Administradors de Finques

Núm. Col·legiat: 4806

 Col·legi Economistes de Catalunya

Núm. Col·legiat: 7532

 AECE

Núm. Col·legiat: 4738

Col·legi d'enginyers

Núm. Col·legiat: 20210