L'objectiu fonamental del nostre despatx en matèria de fiscalitat consisteix a posar a l'abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal i tributària, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la càrrega tributària. Aquesta àrea fiscal està relacionada amb l'àrea comptable , que és la base per al càlcul correcte dels impostos.
Confeccionem o supervisem la comptabilitat d'una empresa o professional. En Eurogest Assessors la comptabilització i supervisió es fa d'acord amb el Pla General Comptable i les Normes Internacionals de Comptabilització, complint les normes d'aplicació tenint en compte les implicacions fiscals.
La prolixa comptabilitat combinada amb un bon assessorament fiscal són indispensables per a la marxa quotidiana de qualsevol empresa. I sempre intentem estar actualitzats, aplicant les noves tecnologies, amb presentacions i recursos telemàtics, en aquells organismes que ho permeten o obliguen.
L'àrea d'Assessoria Fiscal i Comptable compta amb personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client.


FISCAL

 • Estudi, assessorament i inici d'activitats empresarials (persones físiques).
 • Estudi, assessorament i constitució de tot tipus de societats
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.)
 • Estimació objectiva (Mòduls)
 • Estimació directa simplificada.
 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.)
 • Impost de Societats i Impostos Especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d'empreses i particulars.
 • Confecció dels llibres de registre obligatoris.
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l'Administració Tributària.
 • Intervenció davant els Serveis de la Inspecció Tributària.
 • Recursos administratius, econòmics-administratius i Contenciós.

COMPTABLE

 • Assessorament comptable.
 • Creació d'empreses, Constitució de Societats.
 • Comptabilitats per a societats i empresaris.
 • Confecció i presentació de llibres oficials de comptabilitat.
 • Registre de factures emeses i rebudes.
 • Formulació i dipòsits de comptes anuals - Memòria Anual.
 • Liquidació i dissolució d'empreses.

 Col.legi gestors Catalunya

Núm. Col·legiat: 1865

 Col·legi d'Administradors de Finques

Núm. Col·legiat: 4806

 Col·legi Economistes de Catalunya

Núm. Col·legiat: 7532

 AECE

Núm. Col·legiat: 4738

Col·legi d'enginyers

Núm. Col·legiat: 20210